תנאי שימוש באתר

 1. הקדמה
  1.     ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.bari-lanu.co.il (“האתר“), המופעל על ידי חברת בריא-לנו 2020 בע”מ, ח.פ. 516207701, מרח’ זבוטינסקי 9, בני ברק (“החברה”), במסגרתו מוצעת למשתמשי האתר אפשרות לרכישת דיספנסרים אוטומטיים לחיטוי ידיים ואביזרים ומוצרים נלווים (“המוצרים).
  2.     השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש“).
  3.     אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך או על ידי מי מטעמך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מטעמה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, הינך מתבקש לחדול משימוש באתר.
  4.     מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.3 לעיל, ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, שיופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין באמור בהם בכדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש.
  5.     לצורך תנאי שימוש אלה, המונחמשתמש/ים” או “לקוח/ות, יוגדר באופן הבא כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף המחייב חשבון בנק בישראל, וישתמש בכרטיס זה לביצוע כל רכישה באתר; ו-(ג) הוא בעל כתובת דוא”ל פעילה ברשת האינטרנט.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה. 

1.6       כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לשם הנוחות ולמטרת התמצאות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן משקל מכריע בפרשנות תנאי השימוש.

1.7       תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים ללשון זכר וללשון נקבה כאחד וללשון יחיד כלשון רבים כאחד, בשינויים המחייבים.

1.8       החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, לבטל, להשהות, למחוק ו/או להוסיף מעת לעת לכל חלק מתנאי השימוש, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (“השינויים“). האחריות המלאה להתעדכן בשינויים כפי שיופיעו מעת לעת, חלה עליך בלבד. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר וללא צורך בהודעה מראש. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים בתנאי שימוש אלה.

 1. שימוש באתר
  1.     הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים המוצעים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.
  2.     חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויות החברה ו/או של צד שלישי אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
  3.     מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת.
  4.     שמו של האתר, שם המתחם שלו, והתכנים המופיעים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או שניתנה לחברה זכות שימוש בהם מבעלי הזכות החוקיים, ואין לעשות בהם כל שימוש בהעדר קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
  5.     החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר.
  6.     המידע המופיע באתר מוצג לנוחיות המשתמשים בלבד, ואין לראות במידע משום מידע או עצה רפואיים.
 2. מידע שנמסר על ידי משתמשי האתר ואבטחתו
  1.     על מנת לקבל מידע אודות המוצרים המוצעים או שימושים מסוימים באתר, תתבקש למלא מספר פרטים אישיים לטובת שאיש קשר מטעם החברה, למשל: שם פרטי ושם משפחה, מספר פלאפון וכתובת דוא”ל אלקטרוני (“פרטים אישיים“).
  2.     יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אישיים אלה והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים האישיים לא נוכל לתת מענה לפנייתך בעניין מסוים.
  3.     ככל שתבחר למסור פרטים אישיים או פרטים אחרים, אלו נדרשים להיות נכונים ומעודכנים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בהחלט. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט הליכים משפטיים, בגין נזקים שעלולים להיגרם מכך לחברה ו/או מי מטעמה.
  4.     החברה עשויה להשתמש בכל מידע אישי או פרטים אישיים שתספק לה במסגרת שימושך באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המופיעה באתר – להרחבה לחץ כאן.
 3. רכישת מוצרים באתר
  1.     רכישת מוצרים בתשלום באתר, תבוצע בהינתן אישור על קריאת תנאי השימוש ובמסירת פרטי זיהוי של משתמש האתר (פרטי זיהוי” ו-“ההזמנה).
  2.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש (“התמורה“).
  3.     קניה שאושרה מחייבת בתשלום מלוא סכום התמורה המוצג באתר.
  4.     עת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש עמו בוצעה ההזמנה ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח למשתמש אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח (“הודעת האישור“).
  5.     החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה  לרכישת מוצרים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
   1.    נתברר כי נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.
   2.    נתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצרים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים.
   3.    נתברר כי קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
   4.    נתברר כי במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כשלהו.
   5.    לשיקול דעתה הסביר של החברה, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים לא תבוצע כלל או שלא תבוצע במלואה ובמועדה.

במקרה שכזה תישלח הודעה לכתובת הדוא“ל  שמסר המשתמש (“הודעת הביטול“), ותושב למשתמש התמורה במלואה (לגבי אותם מוצרים ספציפיים שאת הזמנתם לא היה ניתן לבצע). 

4.6       במקרה של העדר אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי, יקבל משתמש האתר הודעה מתאימה (“הודעה“). לצורך השלמת ההזמנה על הלקוח יהיה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת ההזמנה.

 1. זמני אספקה
  1.     החברה מאפשרת ללקוח לקבל את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח לכתובת היעד אותה ציין בהזמנתו בתנאי שכתובת היעד של המשתמש היא בתחומי ישראל.
  2.     החברה תספק למשתמש רק מוצרים אשר שולמה בעדם תמורתם המלאה כפי שמופיעה באתר, ושאושר על-ידה באישור סופי כאמור בסעיף שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. לעיל. יובהר כי אספקת המוצרים תתבצע על  ידי חברת השילוח פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע”מ,  בן  שלושה ועד שבעה ימי עסקים ממועד קבלת האישור הסופי (“חברת השילוח” ו-“מועד האספקה“).
  3.     משתמש אשר הזמין מוצרים, יחויב בתשלום דמי המשלוח יחד עם תשלום התמורה בגין רכישת המוצרים אל כתובת היעד, בהתאם לתעריף המצוין באתרקישור (“דמי המשלוח).
  4.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
  5.     אספקת המוצרים תתבצע לכתובת בישראל שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. תקנון חברת השילוח פרידנזון שירותיים לוגסטיים בע”מ באמצעותה יסופקו המוצרים, ייחול על כל אספקה של מוצרים ויחייב את המשתמש בהתאם    קישור
  6.     לא תאושר אספקת מוצר מחוץ לשטחי ישראל. באזורים/יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים ביטחוניים ו/או אחרים, תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש על ידי חברת השילוח.
  7.     לא תתאפשר אספקת מוצר בימי שבת, ערבי חג וחג.
  8.     ביום המסירה, חברת השליחויות תתקשר למספר הטלפון של המשתמש אשר הוזן על-ידו בעת הזמנת המוצרים, בכדי לתאם עמו הגעה ליעד ומסירת המוצרים.
  9.     יובהר כי מועד האספקה הינו משוער וייתכנו שינויים עקב עיכובים שאינם תלויים בחברה ו/או חברת השילוח. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאין החברה ו/או חברת השילוח מתחייבות למסירת המוצרים בשעת הגעה ספציפית, אלא האמור נתון לשיקול דעתה של חברת השליחויות בהתאם לעומסי עבודתה.
  10. במקרה והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיו נוכחים ביעד, בעת אספקת המוצרים לאחר קבלת התראה כאמור בסעיף 5.10 לעיל, אזי המוצרים יוחזרו לחברה ומועד אספקה חלופי יתואם באחריות משתמש האתר. יובהר, כי במקרה זה, יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריף המצוין באתר.
  11. למען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור במועד ובביצוע האספקה.
 2. אחריות בגין רכישת מוצרים
  1.     החברה מתחייבת להעניק ללקוח מוצרים חדשים ותקינים. ככל שאירעה תקלה ו/או אם ישנו ליקוי במוצרים, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה אשר פרטיו מצורפים בסעיף 11 מטה. החברה תבחן כל אירוע תקלה או ליקוי במוצרים, אך אין ולא תהיה החברה אחראית לליקויים ו/או תקלות שאירעו במוצרים באשמת הלקוח (לרבות, אך לא רק, רשלנות) או עקב בלאי סביר ובכל מקרה אחריותה תהיה על פי דין ותוגבל לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. החברה יכולה לדרוש את החזרת המוצרים למשרדיה לשם בחינת הליקוי במוצרים.
  2.     האחריות על טיבו של כל מוצר מהמוצרים חלה על יצרן המוצרים והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות שונות שהותקנו מכוחו, חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 ועל פי דין.
  3.     יובהר, כי החברה אינה מייצרת את המוצרים המוצעים על ידה באתר, ואין היא אחראית לטיבם או איכותם של המוצרים מבחינה רפואית, בריאותית או קוסמטית.
  4.     כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים ו/או כל מידע בקשר עם המוצרים השונים, הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו כעצה או המלצה רפואית או בו משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ומכל מקום לא תישא באחריות כשלהי העולה על ערך המוצרים הנרכשים.
  5.     על המשתמשים לבדוק תמיד את העלון המצורף לכל אחד מהמוצרים, קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש ותופעות לוואי בקשר עם שימוש במוצרים (“העלון המצורף“).
  6.     החברה אינה אחראית לשימוש שיעשו המשתמשים במוצרים שרכשו באתר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק בעלון המצורף.

 

 

 1. מדיניות החלפה והחזרה
  1.     עם קבלת המוצר, על המשתמש לבדוק ולבחון את תכולתו, התאמתו לפרטי ההזמנה או חשבונית העסקה שתימסר לו בעת אספקתו (חשבונית העסקה” ו-הבדיקה, התאמתו). ככל ותתגלה על-ידי המשתמש אי-התאמה בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון המשתמש ביחס למוצרים שנמסר לו, על המשתמש להודיע על כך לשירות הלקוחות של החברה בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת המוצרים.
  2.     כל עוד לא נעשה במוצרים שימוש, ובצירוף פרטי הזמנה או חשבונית העסקה, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההחלפה/ההחזרה של המוצרים  אותם מעוניין המשתמש להחליף ו/או את ביטול העסקה ככל שמתחייב על-פי דין, במשרדי החברה בלבד כדלקמן:
   1.    ככל שמדובר בביטול, החברה רשאית לגבות 5% מך העסקה (ועד לגובה של 100 שח).
   2.    ככל שמדובר בהחזרה הלקוח יקבל זיכוי.

אין זכות החלפהחזרה ו/או זיכוי בגין מוצרים שנעשה בו שימוש או שנפגם על ידי המשתמש.

 1. אחריות לעניין השימוש באתר
  1.     השימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצגים באתר, ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
  2.     החברה לא תהיה אחראית בקשר עם בעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
  3.     הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר ו/או של החברה מהוות עבירה פלילית.
  4.     אין באמור לעיל לגרוע מאחריותך או מי מטעמך ומאחריות החברה על-פי דין. 
 2. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של החברה במוצרים ובאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או לשווק את המוצרים בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 1. שירות לקוחות 

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או זמני אספקתם ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות הודעה לנציג שירות בצ’אט הWhatsApp באתר, בכתובת הדוא”לbarilanuil@gmail.com , במספר הטלפון 03-5168000 או במספר הפקס 03-6183228, בימים א’ – ה’, בין השעות 09:00-16:00.

אם יש ליקוי במוצרים על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה והחברה תבחן כל תקלה

שרות לקוחות barilanuil@gmail.com

או בטלפון 03-5168000

זמן אספקה בין 3 ל7 ימי עסקים.

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!

 

מעוניינים בפרטים נוספים?

מלאו את הפרטים שלכם וניצור איתכם קשר בהקדם

הזמנות טלפוניות: 03-5168000

לספקים ניתן לפנות: 054-4575888

© בריא לנו - 2020

קרדיט דץ ועמיחי ויהודה ברוק

Octopus.